Deng Feng-Zhou

Deng Feng-Zhou (simplified Chinese: 邓丰洲; traditional Chinese: 鄧豐洲; pinyin: Dèng Fēngzhōu; Pe̍h-ōe-jī: Tēng Hong-chiu; born October 10, 1949, other names Deng Chang-dao 鄧昌島 or Shanyangzi 善陽子) is a Chinese poet, local history writer, Taoist Neidan academics and environmentalist.
Deng Feng-Zhou
鄧豐洲
Born October 10, 1949
Chiayi City, Taiwan
Residence Tainan City, Taiwan
Nationality  Republic of China
Other names
 • Dèng Chāngdǎo ()
 • Shànyángzǐ ()
 • Alma mater Chung Yuan Christian University
  Awards Tainan city 2012 prominent veteran traditional poet
  Scientific career
  Fields Chinese poetry
  Local history
  Inner alchemy

  Background

  Deng Feng-Zhou was born in 1949 in Chiayi City, Taiwan. He was educated at Beiyuan Elementary School, Giaoping Elementary School, National Chia-yi Industrial Vocational High School and graduated from Chung Yuan Christian University Department of Chemical Engineering.

  Since 1978 he was living in Shanhua District, Tainan. He entered the Taiwan Sugar Corporation Services in 1980. He also served as director of Taiwan Sugar Corporation of Air Quality Inspection Center from 2001 to 2002. He served as head of Beigang Sugar Factory in 2005.

  Research Expertise

  Deng Feng-Zhou research interests are Chinese poetry, Local history and Inner alchemy.

  Major works

  Deng Feng-Zhou's work more than 30 kinds of books stored in the library Shanhua, Tainan.

  Literature

  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2009). Deng feng zhou shi xuan wen ji 鄧豐洲詩選文集 [Deng Feng-Zhou Selected Poems Anthology]. Tainan: Deng Feng-Zhou鄧豐洲.
  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2010). Deng feng zhou gu dian shi ji: di 1 ji 鄧豐洲古典詩集:第1集 [Deng Feng-Zhou Classical Chinese Porty Anthology:Volume 1]. Tainan: Deng Feng-Zhou鄧豐洲.
  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2014). Deng feng zhou gu dian shi ji: di 2 ji 鄧豐洲古典詩集:第2集 [Deng Feng-Zhou Classical Chinese Porty Anthology:Volume 2]. Tainan: Deng Feng-Zhou鄧豐洲.
  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2016). Deng feng zhou gu dian shi ji: di 3 ji 鄧豐洲古典詩集:第3集 [Deng Feng-Zhou Classical Chinese Porty Anthology:Volume 3]. Tainan: Deng Feng-Zhou鄧豐洲.
  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2017). Deng feng zhou gu dian shi ji: di 4 ji 鄧豐洲古典詩集:第4集 [Deng Feng-Zhou Classical Chinese Porty Anthology:Volume 4]. Tainan: Deng Feng-Zhou鄧豐洲.
  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2017). Deng feng zhou gu dian shi ji: di 5 ji 鄧豐洲古典詩集:第5集 [Deng Feng-Zhou Classical Chinese Porty Anthology:Volume 5]. Tainan: Deng Feng-Zhou鄧豐洲.
  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2018). Deng feng zhou gu dian shi ji: di 6 ji 鄧豐洲古典詩集:第6集 [Deng Feng-Zhou Classical Chinese Porty Anthology:Volume 6]. Tainan: Deng Feng-Zhou鄧豐洲.
  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2016). Deng feng zhou gu dian shi hui bian 鄧豐洲古典詩彙編 [Deng Feng-Zhou classical poetry compilation]. Taizhong: Bai xiang wen hua shi ye you xian gong si 白象文化事業有限公司. ISBN 9789863584339.
  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2019). Deng feng zhou gu dian shi xu bian 鄧豐洲古典詩續編 [Deng Feng-Zhou classical poetry continuation]. Taizhong: Bai xiang wen hua shi ye you xian gong si 白象文化事業有限公司. ISBN 9789863588528.

  Sociology

  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2009). Zong guan shan hua wen hua 綜觀善化文化 [Looking Shanhua Culture]. Tainan: Deng Feng-Zhou鄧豐洲.
  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2009). Jia yi zhong yang zi deng shi zu pu 嘉義中洋子鄧氏族譜 [Chiayi Zhongyangzi Deng's Genealogy]. Tainan: Deng Feng-Zhou鄧豐洲.
  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2010). Shan tang wen shi tu zhi 善糖文史圖誌 [Shanhua Sugar Factory Cultural and Historical Illustrated Record]. Tainan: Deng Feng-Zhou 鄧豐洲.
  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2010). Tai wan tang ye tu zhi 台灣糖業圖誌 [Taiwan Sugar Illustrated Record]. Tainan: Deng Feng-Zhou 鄧豐洲.
  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2012). Tai wan tang chang wen shi jing guan 台灣糖廠文史景觀 [Taiwan Sugar Factory Cultural and Historical Landscape]. Tainan: Deng Feng-Zhou 鄧豐洲.
  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2011). Shan hua si miao tu zhi, di 1 ji 善化寺廟圖誌,第1集 [Shanhua Temple Illustrated Record, Volume 1]. Tainan: Deng Feng-Zhou 鄧豐洲.
  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2012). Shan hua si miao tu zhi, di 2 ji 善化寺廟圖誌,第2集 [Shanhua Temple Illustrated Record, Volume 2]. Tainan: Deng Feng-Zhou 鄧豐洲.
  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2012). Shan hua si miao tu zhi, di 3 ji 善化寺廟圖誌,第3集 [Shanhua Temple Illustrated Record, Volume 3]. Tainan: Deng Feng-Zhou 鄧豐洲.
  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2014). Tai wan si miao tu zhi, di 1 ji 台灣寺廟圖誌,第1集 [Taiwan Temple Illustrated Record, Volume 1]. Tainan: Deng Feng-Zhou 鄧豐洲.
  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2016). Tai wan si miao tu zhi, di 2 ji 台灣寺廟圖誌,第2集 [Taiwan Temple Illustrated Record, Volume 2]. Tainan: Deng Feng-Zhou 鄧豐洲.
  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2016). Zhu luo wen shi tu zhi 諸羅文史圖誌 [Zhuluo history illustrated record]. Taizhong: Bai xiang wen hua shi ye you xian gong si 白象文化事業有限公司. ISBN 9789863584247.
  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2019). Tai wan si miao tu ji 臺灣寺廟圖集 [Taiwan Temple Album]. Taizhong: Bai xiang wen hua shi ye you xian gong si 白象文化事業有限公司. ISBN 9789863588887.
  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2019). Tai wan tang ye wen shi tu ji 台灣糖業文史圖集 [Taiwan Sugar Literature and History Album]. Taizhong: Bai xiang wen hua shi ye you xian gong si 白象文化事業有限公司. ISBN 9789863589150.

  Inner alchemy (Shanyangxuanyuan books)

  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2017). Deng shan yang nei dan xue zha ji shi ji 鄧善陽內丹學札記詩集 [Deng Shan-Yang Inner Alchemy Notes Poetry]. Taizhong: Bai xiang wen hua shi ye you xian gong si 白象文化事業有限公司. ISBN 9789863584490.
  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2008). Dao men yu yao, zeng zhu ben 道門語要,增注本 [Daomenyuyao, Increase Punctuation Books]. Tainan: Deng Feng-Zhou 鄧豐洲.
  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2008). Huang ting jing ji jiang yi, biao zhu ben 黃庭經暨講義,標注本 [Huangtingjing and Handouts, Punctuation Books]. Tainan: Deng Feng-Zhou 鄧豐洲.
  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2008). Dao de jing, Qing jing jing, wen shi zhen jing, biao zhu ben 道德經•清靜經•文始真經,標注本 [Dao de jing, Qing jing jing and Wen shi zhen jing, Punctuation Books]. Tainan: Deng Feng-Zhou 鄧豐洲.
  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2008). Tian xian zheng li zhi lun zeng zhu, biao zhu ben 天仙正理直論增註,標注本 [Tianxianzhenglizhilunzengzhu, Punctuation Books]. Tainan: Deng Feng-Zhou 鄧豐洲.
  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2008). Xian fo he zong, biao zhu ben 仙佛合宗,標注本 [Xianfohezong, Punctuation Books]. Tainan: Deng Feng-Zhou 鄧豐洲.
  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2009). Jin xian zheng lun, biao zhu ben 金仙正論,標注本 [Jinxianzhenglun, Punctuation Books]. Tainan: Deng Feng-Zhou 鄧豐洲.
  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2009). Hui ming jing, biao zhu ben 慧命經,標注本 [Huimingjing, Punctuation Books]. Tainan: Deng Feng-Zhou 鄧豐洲.
  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2009). Can tong qi jing wen zhi zhi, biao zhu ben 參同契經文直指,標注本 [Cantongqijingwenzhizhi, Punctuation Books]. Tainan: Deng Feng-Zhou 鄧豐洲.
  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2009). Dao qiao tan, san che bi zhi, biao zhu ben 道竅談•三車秘旨,標注本 [Daoqiaotan and Sanchebizhi, Punctuation Books]. Tainan: Deng Feng-Zhou 鄧豐洲.

  Engineering

  • Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2017). Tai wan zhi tang ji xie tu ji 台灣製糖機械圖集 [Taiwan Sugar Machinery Album]. Tainan: Deng Feng-Zhou 鄧豐洲.

  Environmental Protection works

  • Improving environmental pollution is everyone's responsibility (Chinese: 改善環境污染人人有責)
  • Recalling the Air Quality Inspection Center business (Chinese: 空氣品質檢測中心之業務回顧)
  • Canton plant to help reduce carbon emissions (Chinese: 廣種植物幫助減碳)

  Awards

  • Deng Feng-Zhou won Shanhua Qingan Gong "98 Yunjianan five counties conference of poet poetry" Excellence Award in 2009.
  • Deng Feng-Zhou donated a number of books Shanhua District Library, on February 18, 2011 was awarded in recognition of Shanhua District Office.
  • Deng Feng-Zhou was awarded the "2012 Outstanding veteran Tainan traditional poet".

  See also

  References

  1. Deng Feng-Zhou, "Recalling the Air Quality Inspection Center business", "Taiwan Sugar Monthly", 111 Volume 7, Taipei, 2002.
  2. Zhang Sheng-Yan Chief Editor, "Shanhua town records" Shanhua Town Office, Tainan County, 2010.
  3. [Deng Feng-Zhou, "Deng Feng-Zhou Classical Chinese Poetry Anthology". Volume 6, Tainan, 2018: 4.]
  4. The Book Inquiry System of Tainan Public Library.
  5. Deng, Feng-Zhou 鄧豐洲 (2019). Deng feng zhou gu dian shi xu bian 鄧豐洲古典詩續編 [Deng Feng-Zhou classical poetry continuation]. Taizhong: Bai xiang wen hua shi ye you xian gong si 白象文化事業有限公司. p. 10. ISBN 9789863588528.
  6. Deng Feng-Zhou, " Improving environmental pollution is everyone's responsibility ", " Taiwan Sugar Corporation Anthology Industrial Safety and Environmental Protection ", Taipei, 1991.
  7. Deng Feng-Zhou, " Canton plant to help reduce carbon emissions ", "Taiwan Sugar Monthly ", 124 Volume 3, Tainan, 2009.
  8. Enthusiastic local people to donate books, the Local Literature Area of Shanhua District Library was established.(Chinese:地方人士熱心捐贈_善化圖書館成立地方文獻專區)
  9. Deng Feng-Zhou, "Deng Feng-Zhou Classical Chinese Poetry Anthology". Volume 6, Tainan, 2018: 10.
  Wikiquote has quotations related to: Deng Feng-Zhou
  Wikimedia Commons has media related to Teng Feng-Chou.

  Source: http://zims-en.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/wikipedia_en_all_nopic/A/Deng_Feng-Zhou

   

   

   

  Free Web Hosting